En yndig då (foto: Kristian Laustsen)

Vedtægter for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug

 

§1. Laugets navn er Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug med hjemsted i Viborg Kommune og dækker området afgrænset af Hjarbæk Fjord, Simested Å, Skive-Hobro vejen, A13 vejen og Skals Å.

 

§2. Laugets formål er: 

At opretholde en totalfredning af alt dåvildt indtil d. 1. september 2016.

At formulere en afbalanceret afskydningspolitik efter fredningsperiodens ophør.

At varetage medlemmernes øvrige fælles interesser vedrørende forvaltningen af dåvildt i området.                                                                                                   

             

§3. Som medlem kan optages enhver lodsejer såvel  indenfor som udenfor det i §1 skitserede  område samt enkeltpersoner og  foreninger, som bifalder laugets formål.       

              

§4. Lauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for  to år ad gangen. Efter 1 år er 3 medlemmer på valg efter lodtrækning. Desuden vælger generalforsamlingen for 1 år ad gangen 1 suppleant – samt 1 revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 

§5. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves hvert år i december måned.            

  

§6. Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned med

       følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag og godkendelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelse, 1 suppleant  og 1 revisor.
  6. Eventuelt.                                                   

Der indkaldes til generalforsamling ved avertering i lokale aviser med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§7. På generalforsamlingen afgøres sager med almindelig stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan ske efter ønske fra generalforsamlingen.

 Forslag til bestyrelseskandidater er skriftlig. Stemmeafgivningen sker ved, at stemmesedlen påføres et antal navne svarende til det antal personer, der skal vælges. Den kandidat til bestyrelsen, der som den første ikke opnår valg bliver suppleant.

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 25 % af medlemmerne stiller krav herom med skriftlig forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indkaldelse sker som ved en ordinær generalforsamling.

 

§9. Der føres protokol over såvel bestyrelsesmøderne som generalforsamlingen. Dirigenten underskriver generalforsamlingsprotokollen.

 

§10. Bestyrelsen kan tilknytte repræsentanter, som på grund af deres specialviden kan medvirke ved løsning af specielle opgaver for lauget.

 

 §11. Lauget kan opløses, når det vedtages af mindst 2/3 af de deltagende medlemmer i to på hinanden følgende generalforsamlinger.