Møde om dåvildt i Nordøsthimmerland

Der var stor interesse blandt tilhørerne for at høre om dåvildtet i Sydvesthimmerland

Indsatsen for dåvildtet i vort fredningsområdet har vakt stor interesse landet over ikke mindst efter efter en artikel i JÆGER.


Formand Leif Gade og næstformand Niels Laustsen har således senest været til et opstartsmøde i Nordøsthimmerland for at fortælle lodsejere og jægere om vore erfaringer med dåvildtet i Sydvesthimmerland.


Der var mødt ca. 60 deltagere op i Volsted Forsamlingshus (se foto) for at få ideer til, hvordan de kan gøre deroppe. Der blev efter mødet nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde på sagen efter inspiration fra Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug.

_____________________________________________________________

Danmarks Jægerforbunds hj.side, 11. dec. 2017

Jægerne finpudser planerne for dagens jagt

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du læse en artikel om fællesjagten den 2. dec. 2017.

 

Klik på dette link for at læse artiklen:

   http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/davildt-for-alle-alle-for-davildt/

_______________________________________

Viborg Stifts Folkeblad, 4. dec. 2017

Viborg Stifts Folkeblad 4. dec. 2017

Fantastisk fællesjagt mellem åerne 

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug arrangerede lørdag fælles dåvildtjagt for godt 90 jægere på tværs af skel og jagtgrænser. Det blev en stor succés.

 
Skringstrup: Ikke færre end godt 90 jægere var lørdag samlet til en stor fælles dåvildtjagt i Sydvesthimmerlands Dåvildlaugs område mellem Skals Å og Simested Å.

En så stor jagt er meget usædvanlig i Danmark, hvor der heller ikke er almindeligt, at der jages på tværs af skel og normale jagtgrænser, og det var da også første - men næppe sidste - gang, at dåvildtlauget arrangerede en fællesjagt.

Efter en femårig, frivillig fedning af dåvildtet i området blev der sidste jagtsæson åbnet for jagt på kalve i januar måned, men der blev kun nedlagt en enkelt kalv, og da man ønsker at opretholde en sund og størrelsesmæssig passende dåvildtbestand til området fik bestyrelsen idéen til den store fællesjagt.

Flot parade

Det viste sig altså, at der var stor opbakning til idéen, og jagten blev da også en både jagtmæssig og social succés.

- Vi havde fra bestyrelsens side et håb om, at der ville blive nedlagt omkring 15 stykker dåvildt, og med en vildtparade med 17 stykker dåvildt, otte stykker råvildt, tre ræve og en sneppe må vi sige, at det blev en klar succés, siger formanden for dåvildtlauget, Leif Gade.

Han var selv en af de lodsejere i området, der lagde jord til den store jagt, og selvom der ikke blev nedlagt dåvildt hos ham, blev skytterne på hans jord ikke snydt for oplevelsen af den elegante hjorteart.

Deres udsendte, der havde fået lov til at sidde med riflen i en hochsitz (skydetårn, red.) i en mindre skovtykning ud mod en mark, så således 15 stykker dåvildt, der krydsede marken i fuldt firspring på knap 150 meters afstand. For langt væk til et sikkert skud til dyr i bevægelse.

Havde Leif Gade ønsket, at der skulle nedlægges råvildt på hans jord denne dag, var der til gengæld masser af skudmuligheder på denne post, hvor også en spurtende ræv to gange lagde vejen hen over marken.

Råvildt blev der i det hele tage set rigtig meget af på dagen, og dermed blev myten om, at de to hjortearter ikke trives godt sammen, også for alvor skudt helt ned.

Gentages næste år

Jagtdagen, der startede med fælles morgenkaffe i Skringstrup Forsamlingshus og sluttede med fælles frokost samme sted, var udover selve jagten en kærkommen lejlighed for alle jægerne i området til at mødes, og der blev dagen igennem udvekslet mange jagthistorier og uddelt masser af roser til arrangementet som helhed.

"Fantastisk" var et ord, der blev hørt mange gange ved den fælles jagtparade i parken ved Skrinsgtrup Forsamlingshus, hvor der også blev blæst i jagthorn til ære for det nedlagte vildt.

- Ja, det var en rigtig godt dag, og vi fik mange tilkendegivelser om, at det var et godt arrangement, og der var også fuld opbakning hos de forsamlede til, at vi gentager fællesjagten næste år den første lørdag i december. Jeg tror, vi har fået lagt grunden til en fast tradition, siger Leif Gade.

_______________________________________________________________________

Pressemeddelelse 2017

10. sept. 2017

Pressemeddelelse vedrørende lokale jagttider for dåvildt i sæsonen 2017/2018

Nye jagttider for dåvildtet i Sydvesthimmerland

Dåvildtbestanden i områderne mellem Skals Å og Simested Å har i de senere år været støt stigende. Det skyldes dels, at der bliver født stadigt flere kalve, dels at der i sidste jagtsæson ikke blev nedlagt det forventede antal dådyr. Derfor vil Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug i den kommende jagtsæson udvide jagttiderne for dåvildtet i fredningsområdet.

Jagttiderne blev ivrigt diskuteret på Sydvesthimmerlands Dåvildtlaugs generalforsamling i februar måned, og der var bred enighed om, at jagtmulighederne skulle udvides. Derfor har bestyrelsen besluttet nedenstående jagttider for dåvildtet i jagtåret 2017/18:

 

  Då, kalv og spidshjort: 1. november 2017 til 31. januar 2018

                 

Bestyrelsen henstiller:

                             - at jægerne prioriterer afskydning af kalve højt.

                             - at jægerne skyder kalv før då.

                             - at jægerne prioriterer afskydning af smaldåer

                               frem for ældre dåer

                             - at jægerne prioriterer afskydning af hvide og

                               meget lyse dyr frem for mørke dyr

Der er i den kommende jagtsæson ingen begrænsninger m.h.t. antal nedlagte dådyr pr lodsejer.

----------------------------

Bestyrelsen har, gennem de 6 år dåvildtlauget har bestået, oplevet stor opbakning og samarbejdsvilje omkring forvaltning af vort fælles dåvildt i fredningsområdet. Derfor tror og håber bestyrelsen også, at der er skabt grobund for et større samarbejde over skel mellem de lokale jægere og lodsejere, når det handler om jagten på dåvildtet, dels for at få en passende og bæredygtig afskydning af bestanden, men i høj grad også for at få gode oplevelser i et meningsfyldt, socialt samvær præget af fælles interesser.

Bestyrelsen har derfor besluttet at afprøve mulighederne for at afholde en fællesjagt på dåvildt lørdag d. 2 december 2017. De enkelte bestyrelsesmedlemmer i lokalområderne vil koordinere jagtens organisering lokalt, men det er tanken, at vi alle mødes til morgenkaffe og parole og igen til vildtparade og lidt frokost. Jagten foregår i samme tidsrum (ca. 10-13) i de lokalområder, som vælger at være med.

Følg med på dåvildtlaugets hjemmeside: www.daavildt.net og på Facebook-siden: Daavildt.net. Her finder du jagttiderne allerede nu, og mødested og program for fællesjagten vil blive bekendtgjort her i god tid inden afholdelsen d. 2 december.

Yderligere oplysninger v. Leif Gade 60199013.

---------------------------------------------------------------------------------------

Der var fint fremmøde til arrangementet (klik på foto for større format)

Ulveaften i Skals

Tirsdag den 29. marts 2016 havde 75 interesserede tilhørere fundet vej til Skalshallen for at høre om ulvene i Danmark.

Vildtkonsulent Steen Fjederholt fra Naturstyrelsen Midtjylland indledte med at fortælle om de mange henvendelser, han har haft vedrørende fortrinsvis hjortevildt og husdyr, som ulve var mistænkt for at have dræbt. Og nogle af disse dyr viste sig da også gennem dna-analyser at være dræbt af ulve, men flertallet af dem var døde af sygdomme og efterfølgende spist af ræve, mens andre var dræbt af hunde.

Steen Fjederhold redegjorde desuden for usikkerheden om, hvor mange ulve der reelt findes i Danmark. For et par år siden anslog forskerne, at der var omkring 40 individer, men nu mener de, at der kun er mellem fire og otte ulve i hele landet. Grunden til disse forskellige tal har vist sig at være usikkerhed i dna-analyserne.

Konsulent i Danmarks Jægerforbund (DJ), Mads Flinterup, lagde ikke skjul på, at DJ er tilhænger af ulve i Danmark, og at vi i øvrigt heller ingen indflydelse har på, om ulven overhovedet må være her. Det har EU nemlig bestemt, at den må. Kun hvis enkelte ulve skulle udvise såkaldt uhensigtsmæssig adfærd over for mennesker, kan man skyde dem. Det er naturligvis også uhensigtsmæssigt for en landmand, hvis en ulv dræber hans husdyr, men det er ikke grund nok til at skyde den. I stedet kan han ifølge Naturstyrelsens ”Forvaltningsplan for ulve i Danmark” få erstatning, hvis en ulv dræber hans husdyr og desuden få tilskud til opsætning af ulvesikre hegn omkring sine marker.

Aftenen sluttede med en god og saglig debat om dette følsomme emne. Meningerne gik lige fra at byde ulven velkommen og til frygt for nu at færdes i naturen. Nogle mente, at ulvene er blevet udsat her i landet, mens andre foreslog, at vi slår koldt vand i blodet og ser, hvordan bestanden udvikler sig.

Låstrup-Skals Jagtforening og Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug stod bag denne temaaften.

 • Aftenens oplægsholdere, vildtkonsulent Steen Fjederholt (tv) og Mads Flinterup fra DJ

 • Der var stor interesse for emnet blandt de fremmødte

 • Klik på fotos for større format

 • Der var også ...

 • )

  ... tid til en kaffepause (fotos: Søren Villumsen

I Danmarks Jægerforbunds magasin, JÆGER, bringes i majnummeret 2015 denne lille artikel i det medfølgende medlemsblad under lokalsiderne for Midt- og Vesttjylland (s. 32).

Knap 50 interesserede tilhørere deltog i denne temaaften i Skals Multihus (klik på foto for at se det i større format)

Vildtagre og jagt i Canada

Tirsdag den 24. marts 2015 afholdt Låstrup-Skals Jagtforening og Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug i fællesskab en temaaften i Skals Multihus om vildtagre efterfulgt at et lysbilledforedrag om jagt i Canada.

Ideen til dette års tema om vildtagre opstod efter en tilsvarende temaaften sidste år, hvor emnet var råvildtsygen. En af forklaringerne på dette triste fænomen kan i følge forskere bl.a. skyldes, at råvildtet mange steder samles ved foderpladser, hvor der bliver fodret med for kraftig kost for en rådyrmave (hvede, majs, kraftfoder mv.). Derfor anbefaler de, at man erstatter foderpladserne med anlæg af vildtagre.

Markvildtkonsulent Anders Rishøj Jensen fra Danmarks Jægerforbund var over for de knap 50 fremmødte meget grundig i sin gennemgang af forholdene omkring anlæg og pleje af vildtagre i både agerlandet og i skove.

For hjortevildtets vedkommende pointerede han indledningsvis, at fodring med meget næringsrige foderemner kan være direkte skadelig for specielt råvildtet. Men heller ikke dåvildt og kronvildt behøver den slags foder igennem vinteren. De klarer sig sagtens med, hvad naturen (og markerne) kan tilbyde, men vil man fodre, bør man bruge havre, mener Anders Rishøj Jensen.

Derefter gik han i detaljer med de vilde dyr og fugles behov året igennem, om forskellige vildtafgrøder, om anlæg og størrelser af vildtagre, om barjordsstriber, sprøjtefrie zoner, om lovgivningen på området og meget andet.

Han henviste desuden til følgende hjemmesider:

Hvad sidstnævnte hjemmeside angår, opfordrede han til sidst til, at der også i vort område oprettes såkaldte markvildtslaug, som skal arbejde for at komme trængte arter som f.eks. agerhøns, harer og lærker til undsætning.

 • Anders Rishøj Jensen fra Danmarks Jægerforbund fortalte om vildtagre (klik på fotos for at dem i større format - foto: Niels Laustsen)

 • Der var stor interesse for aftenens emner (foto: Søren Villumsen)

 • Henrik Larsen fortalte levende om sine jagt- og naturoplevelser i Canada (foto: Søren Villumsen)

Efter kaffen overtog Henrik Larsen fra Løgstrup tilhørernes opmærksom med et interessant og medrivende lysbilledforedrag om jagt i Canada. Han fortalte om den storslåede natur i Rocky Mountains og på prærien, om vildtarterne derovre og om strabadserne i forbindelse med jagterne, hvor han og hans hustru bl.a. nedlagde sortbjørn, puma, hvidhalet hjort, prærieulv (coyote) og ulv. Alt sammen suppleret af fine fotos.

Henrik Larsen imponerede i øvrigt sine tilhørere, da han i slutningen af sit foredrag nævnte, at han for at komme på skudhold af ulven i løbet af en uge måtte sidde og vente i sammenlagt 66 timer og i 30 graders frost - tilmed i et uopvarmet skur langt fra alting!!

Foto: Kristian Laustsen

Nedenstående artikel blev bragt i Viborg Stifts Folkeblad torsdag den 5. februar 2015:

 

Vildtforvaltning. Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug lægger op til gradvis indfasning af jagt på det lokale dåvildt. 

 

SKALS-OMRÅDET: Til september 2016 udløber aftalen om den frivillige fredning af det lokale dåvildt, som herefter i princippet vil kunne jages frit i perioden 1. september til 31. januar. Dog kun hjortene (handyrene, red.) i den første måned.

Står det til Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, vil der imidlertid blive tale om en gradvis indførsel af støt stigende jagttider frem til jagtsæsonen 2021/ 2022, hvor man så vil følge de generelle jagttider.

Således er der lagt op til, at man i jagtsæsonen 2016/ 2017 kun vil tillade jagt på kalve -og kun i de sidste 14 dage af januar. Både længden af jagttiden, og det man må skyde, vil så gradvist blive udvidet hvert år.

»Hvis vi indfører jagt på dåvildtet efter den plan, vil vi både kunne have jagt og bevare en fornuftig bestand i lokalområdet, og det har jo hele tiden været vores plan, så vi håber meget, at vi vil kunne lave en frivillig aftale om indførsel af gradvis jagt,« fortæller laugets formand, Leif Gade.

Netop fordi der har været en periode helt uden jagt på dåvildtet, og fordi en del af den nuværende stamme på 50-60 dyr er udsatte farmdyr, er man nervøs for, at en total frigivelse af jagten med det samme vil resultere i, at de fleste af dyrene risikerer at blive bortskudt i den første jagtsæson.

»Dyrene skal jo have en chance for at finde ud af, at jagt faktisk er noget, der er farligt for dem. De har jo vænnet sig til, at der er jagt i området, men indtil nu har det ikke været noget, der har været farligt for dem, og det skal de altså have chancen for at finde ud af. Det vil de ifølge alle eksperter kunne ved at følge den plan, vi har fremlagt,« siger Leif Gade, som er godt tilfreds med udviklingen af dåvildtbestanden i den foreløbige fredningsperiode.


Generelt en succés
 

 »Bestanden har faktisk udviklet sig optimalt. Der bliver sat fint med kalve, der bliver set flere store hjorte, og dyrene ses nu jævnligt i alle dele af fredningsområdet, så der er ingen tvivl om, at projektet indtil nu har været en succés,« siger Leif Gade.

Der har dog også været bekymrede henvendelser fra lokale landmænd, der enten har været nervøse for deres juletræsproduktion eller har oplevet, at deres helt unge kvier har optrådt meget nervøst ved mødet med større rudler (flokke, red.) af dåvildt.

»Det tager vi naturligvis meget alvorligt, for det skal jo gerne være en god oplevelse for alle, at dåvildtet er i vores område, så hvis for eksempel den pågældende landmand igen oplever, at hans kvier bliver nervøse, vil vi prøve at holde dåvildtet væk med diverse skræmmemidler, men jeg tror nu der blot er tale om, at også husdyrene skal igennem en tilvænningsperiode,« siger Leif Gade.

Han håber under alle omstændigheder, at rigtig mange vil komme til laugets generalforsamling den 17. februar i Skringstrup Forsamlingshus, hvor man vil kunne få svar på stort set alle de spørgsmål, man har om dåvildt.

»Alle -også ikke-medlemmer -er meget velkomne, og vi har en virkelig kapacitet på dåvildt-området på programmet den aften. Det er formanden for Hjortvildtgruppe Himmerland, Niels Quist, der vil fortælle om gruppens forvaltning af specielt dåvildt. Han vil nok kunne give virkelig kompetente svar på stort set alle spørgsmål om dåvildt,« siger Leif Gade.

På generalforsamlingen er der for øvrigt også lagt op til, at man skal diskutere bestyrelsens oplæg til jagttider. 

Foto: Kristian Laustsen

28. jan. 2015 

Pressemeddelelse – januar 2015

Dåvildtet trives i området mellem Skals og Møldrup

Når Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug d. 17. februar kl. 19.30 holder generalforsamling i Skringstrup forsamlingshus, kan bestyrelsen berette om en meget positiv udvikling i bestanden af dåvildt mellem de to åer Simested og Skals fra fjorden til Møldrup.

- Det er vores opfattelse, at bestanden har udviklet sig nær det optimale, siger formand for Dåvildtlauget, Leif Gade.

- Kalvesætningen har igen i denne sæson været rigtig god i størrelsesordenen 20 stykker, og dermed når den samlede bestand op på 50 – 60 dyr, fortsætter Leif Gade.

- Der observeres nu også rigtig flotte halvskufler i området, som i årene fremover vil blive rigtig gode avlshjorte.  Det kan ikke udelukkes, at nogle af dyrene har forladt området, men det er en generel iagttagelse, at i hvert fald hundyrene er ret stationære.

- Da bestanden ikke skal være til stor gene for nogen, har bestyrelsen et punkt på dagsordenen, der handler om indførelse af en lokal jagttid på dåvildtet, når fredningsperioden ophører pr. 1. september 2016.

- Det er vigtigt, at jagt på dyrene sker meget skånsomt i begyndelsen for at undgå en for stor reduktion i bestanden. Senere, når dyrene er blevet mere vilde og opmærksomme på de farer, der lurer, kan jagttrykket øges, slutter Leif Gade.

Efter generalforsamlingen vil formanden for Hjortevildtgruppen Himmerland, Niels Quist, fortælle om gruppens arbejde med forvaltning af hjortevildt i Himmerland. Niels Quist er forstander på Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk. Han er desuden jæger og naturmand og en flittigt benyttet foredragsholder.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede.

Yderligere oplysninger: Leif Gade på tlf. 60199013.

To unge hjorte ved foderpladsen (fredningsområdet - foto: Niels Laustsen)

14. maj 2014

Møde om forslag til udvidet forvaltningsområde og lokale jagttider på dåvildt

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug havde udsendt indbydelse til dette møde til ni jagtforeninger i et område fra Lerkenfeldt Å (Gedsted-Aalestrup) i nord til Viborg/Fiskbæk i syd med østgrænse langs hovedvej A 13 og med Hjarbæk Fjord og Limfjorden som vestgrænse (et område på godt 24.000 ha)

Formand for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, Leif Gade, bød velkommen og kunne konstatere, at repræsentanter for Roum, Vesthimmerlands og Låstrup-Skals Jagtforeninger deltog i mødet. Han kunne desuden meddele, at …

 • Ulbjerg Jagtforening har meldt tilbage, at foreningen ikke ønsker at støtte en lokalfredning.
 • Hvam Jagtforenings formand mener, at foreningen efter al sandsynlighed vil tilslutte sig en lokalfredning.

Leif Gade orienterede derefter kort om initiativet bag og arbejdet i Dåvildtlauget.

Formand for Hjortevildtgruppe Himmerland, Niels Qvist, orienterede om forvaltningen af hjortevildtet i Himmerland og anbefalede lauget at arbejde videre med de planer for afskydning og øvrige forvaltning af dåvildtet, der blev lagt op til på mødet  – af flere grunde dog med en fortsættelse af frivillige aftaler med lodsejerne.

De fremmødte jagtforeningers repræsentanter var positivt stemt for at følge laugets forslag til jagttider fra 2016/17 til 2021/22 og vil tage forslaget op til drøftelse i deres jagtforeningers bestyrelser.

Det vil efter al sandsynlighed blive vanskeligt at opnå enighed blandt jagtforeningerne om en lokalfredning for dåvildtet i det udvidede forvaltningsområde (se ovenfor). Området vil derfor sandsynligvis ikke kunne blive stort nok til at opnå en lokal jagttid via en bekendtgørelse, som i øvrigt tidligst vil kunne træde i kraft i 2018.

Uden for brunsttiden går dåer og kalve for sig selv, mens hjortene passer deres (fredningsområdet - foto: Niels Laustsen))

Marts 2013

Dåvildtbestanden har fået et løft

En indsamling blandt lokale virksomheder gav penge til indkøb af yderligere 10 stk unge og forhåbentligt drægtige dåer. Dyrene har bestyrelsen hentet på Stistrup Møllegaard ved Farsø og udsat dem direkte i naturen i Stakild Hede – et 35 ha. stort skovområde, som jagtmæssigt kun bliver benyttet af Låstrup-Skals Jagtforening til afholdelse af to rævejagter i jan./feb.

Udsætningsområdet er beliggende midt i et stort skovområde med god afveksling mellem åben løvskov og meget tæt nåleskov, og der er kort afstand til både foderafgrøder og vand. Udsætningen fandt sted d. 17. april og i skrivende stund (d. 26. april) kan vi konstatere, at dyrene stadig befinder sig i udsætningsområdet.

I slutningen af maj vil dyrene spredes for at finde gode steder at sætte deres kalve. Vi håber naturligvis på, at disse unge dåer vil tilpasse sig de nye omgivelser og bidrage til bestandens udvikling i de næste mange år.

29. februar 2012

Foreningen er en realitet

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug voksede den 28. februar fra en lille arbejdsgruppe til en regulær forening.

Formålet er at tiltrække og fastholde de smukke, men også lidt sky dyr i den lokale natur.

– Vi er rigtig tilfredse med, at det er lykkedes at få stiftet en egentlig forening og jeg tænker, at opbakningen bare understreger seriøsiteten i arbejdet med at få en bestand op at stå, siger Leif Gade fra bestyrelsen.

Det en forening kan, som en arbejdsgruppe ikke magter, er dels at involvere flere naturinteresserede mennesker, dels at bidrage til at skabe en beskeden, men nødvendig økonomi.

– Nu er de første to mål nået og derfor kan vi fortsætte arbejdet, siger Leif Gade. Den stiftende generalforsamling stemte med små ændringer for de foreslåede vedtægter.

Bestyrelsen for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug består det næste år af Ole Pedersen, Morten Balle, Kristian Thaagaard, Anton Balle, Søren Villumsen, Tommi Andersen og Leif Gade.

Arne Sigvardsen blev 1. suppleant og Kurt Jensen blev valgt som revisor.

Bestyrelsen fordeler posterne på sit første møde den 8. marts (se under fanen "Om os")