• Fmd. Leif Gade gav beretningen (klik på fotos for større format)

 • 25 jægere, lodsejere og andre interesserede deltog i generalforsamlingen

 • Finn Bech (t.v.) og Klavs Rønn fra Midtjyllands Dådyrlaug ved Rold Skov fortalte om laugets arbejde

Klik på fotos for større format

Generalforsamling onsdag den 23. februar 2022 (Skringstrup Forsamlingshus)

Ca. 25 jægere og andre interesserede deltog i generalforsamlingen

 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

         Dirigent: Ole Havvig

         Stemmetællere: efterretning

    2. Bestyrelsens beretning (v/fmd. Leif Gade)

       Bestand

Dåvildtbestanden har nu formodentlig nået den størrelse, som vort terræn kan bære. Vores vurdering er, at antallet af dyr har været nogenlunde konstant de sidste par år og også, at der ses et stigende antal dyr i vores naboområder. Vildtkameraerne har i år afsløret et større antal store hjorte, end det har været tilfældet de senere år – et tegn på, at bestanden nu også er ved at være i en god balance.

Bestandsvurderingen er udelukkende baseret på kameraobservationer og fællesjagten. Dyrene er meget sky og ses kun sjældent i dagtimerne, hvis ikke de forstyrres.

Fællesjagten

Som de fleste af jer nok allerede har hørt eller læst fik fællesjagten i år et helt uventet forløb, dels pga. Corona, som jo også var årsag til aflysningen sidste år og dels på grund af hegnsskytter.

På grund af Coronaen valgte vi at undlade fælles parole, fælles parade og afslutning, og det var godt, fordi der i ugen forud for fællesjagten var et så massivt udbrud af Corona i Bjerregrav-området, at fællesjagten i Hørup Nord måtte aflyses. Jagten blev gennemført i Hørup Syd, Skringstrup/Ejstrup og Ndr. Skringstrup/Herredsvejen til Hovedgaden med tre separate, enslydende paroler vedrørende dåvildt og tre parader. Alt foregik udendørs.

Jagten i Skringstrup/Ejstrupområdet blev desværre i høj grad præget og påvirket af hegnsskytter, som ikke ville følge retningslinjerne for fællesjagten og skød to af de lokalfredede store hjorte - en halvskuffel og en fuldskuffel.

Arealet hvor halvskuflen blev nedlagt ejes af en mand, som ikke bor i området og som har lejet jagten ud til et konsortium på 17 mand, som heller ikke kommer fra området. Tre mand fra dette konsortium optrådte som hegnsskytter på fællesjagten, selv om deres formand to dage forinden havde meddelt, at konsortiet takkede nej til vores invitation til at deltage i fællesjagten, da de selv skulle have jagt på deres revir dagen efter.

Fuldskuflen blev nedlagt på et areal, som er ejet af en nytilflytter, som heller ikke ønsker at være en del af vort fællesskab.

De fem hegnsskytters opførsel vakte stor forundring og forargelse under og efter jagten og har efterfølgende givet anledning til presseomtale i lokalavisen og på Facebook. Også DK`s Jægerforbund er gjort bekendt med sagen og opfordret til en omtale i Jæger. Vi må se, om det sker

Bestyrelsens forslag vedr. fremtiden  

Lauget    

Det er nu 10 år siden, vi startede dåvildtlauget, og vi har det sidste års tid diskuteret, hvor længe vi skal fortsætte. Et par gange har vi set på de målsætninger, vi formulerede, da vi startede, og vi er enige om, at vi har nået dem (klik på fanen ”Vedtægter”).

Vi mener desuden også, at dåvildtbestanden har nået ca. den størrelse, som vores terræn kan bære, og også vores naboområder har efterhånden fået en fin bestand. Derfor føler vi i bestyrelsen, at tiden er inde til at droppe de lokale fredningsbestemmelser og fremover følge de nationale jagttider på dåvildt for området.

Dåvildtet er nu fuldstændig tilpasset området og udviser den adfærd og skyhed, som kendetegner en vildtlevende bestand og kan derfor klare sig selv uden særlige beskyttende foranstaltninger. Derfor foreslår vi, at Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug nedlægges som forening.

Bestyrelsen

Vi foreslår også, at bestyrelsen fortsætter som en selvsupplerende arbejdsgruppe, der primært skal arrangere den årlige fællesjagt. Det tilsigtes at alle lokalområder er repræsenteret i gruppen. 

Fællesjagten

Fællesjagten foreslår vi fremover afholdt den sidste lørdag i januar så længe de nuværende jagttider er gældende. Da er de store hjorte fredet, og dermed kan i vi nok dæmpe interessen for hegnsskyderi.

Jagttider

De nationale jagttider for vores område vil formodentlig være gældende de næste 2-3 år 

Då, kalv og spidshjort: 1. oktober - 31. januar.

Dåhjort større end spidshjort: 16. september – 15. oktober og 1. december – 31. decembe 

Afslutning

Jeg vil slutte beretningen af med en stor tak for god opbakning til laugets arbejde generelt og ikke mindst til jer, som år efter år bidrager til fællesskabet omkring fællesjagten i form af planlægning eller deltagelse som driver eller skytte. En særlig tak til schweisshundeførerne, som er en helt central og uundværlig del af jagten. Også en stor tak til bestyrelsen for et godt, solidt og gemytligt samarbejde til gavn for fællesskabet.

Beretningen blev godkendt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sydvesthimmerlands dåvildtlaug er hermed nedlagt som forening (men beholder navnet) og erstattes af en selvsupplerende arbejdsgruppe, hvis primære formål er at planlægge og gennemføre den årlige fællesjagt, som indtil videre gennemføres uden for de store hjortes jagttid i januar. Det tilstræbes, at alle jagtområder er repræsenteret i arbejdsgruppen.

21 (af 25) stemte for forslaget, hvilket stemmer fint overens med laugets vedtægter om, at mindst to tredjedele af de fremmødte skal stemme for bestyrelsens forslag.

---------------------------------------------------------------------------------------

    3. Fremlæggelse af regnskab (v/kasserer Kristian Thaagaard)

        Regnskab 2020 : beholdning på 8.260,68 kr.

        Regnskab 2021:  beholdning på 6.203,93 kr.

Det reviderede regnskab blev godkendt   

    4. Indkomne forslag og fastlæggelse af kontingent

        Ikke aktuelt

     5. Valg af bestyrelse, 1. suppleant og 1. revisor

          Ikke aktuelt

     6.     Evt.

Efterretning

Referat: Niels Laustsen

-----------------------------------------------------------------------------------

Indlæg ved Klavs Rønn og Finn Bech fra Midthimmerlands Dådyrlaug 

Klavs Røn og Finn Bech fortalte om starten på Midthimmerlands Dådyrlaug for tre år siden. Laugets område, som for en stor del består af skov, dækker ca. 3.000 hektar beliggende i et område nord for Rold Skov.

Der er ikke en egentlig bestyrelse, men Klavs og Finn har gjort et kæmpestort arbejde med først at tage kontakt til 165 lodsejere og jagtlejere, hvoraf langt hovedparten skrev under på en fredning i en periode.

Klavs og Finn samlede 72.000 kr. sammen fra lodsejerne, hvoraf en del blev brugt til indkøb af dåvildt (bl.a. 12 dåer, en halvskuffel og en fuldskuffel).

Den lokale vildtkonsulent hjalp med at udpege to områder, hvor dåvildtet blev sat ud.

Ingen problemer med råvildt/dåvildt.

Lauget har ingen hjemmeside. I stedet mailes nyheder ud til medlemmerne.

Man er desuden i gang med at lave en Facebookgruppe

I 2019 blev bestanden optalt/anslået til 27 dådyr i de to udsætningsområder.

________________

Pressemeddelelse februar 2022.

Når Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug  d. 23 feb. kl. 19.30 holder generalforsamling i Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus kommer fællesjagten d. 4 december 2021 og de kommende fællesjagter til at fylde en hel del både i bestyrelsens beretning og i snakken bagefter.

Fællesjagten i 2021 blev desværre i alt for høj og uventet grad påvirket og præget af hegnsskytter, som ikke ville følge de lokale retningslinjer for fællesjagten og derfor skød 2 af de lokalfredede store Hjorte.

Arealet, hvor den ene hjort blev nedlagt ejes af en mand, som ikke bor i området og som har lejet jagten ud til et konsortie på 17 mand, som heller ikke kommer fra området. 3 mand fra dette konsortie optrådte som hegnsskytter på fællesjagten selv om deres formand 2 dage forinden havde meddelt, at konsortiet takkede nej til vores invitation til at deltage i fællesjagten, da de selv skulle have jagt på deres revir dagen efter.

Den anden hjort blev nedlagt på et areal ejet af en nytilflytter, som heller ikke ønsker at være en del af vores fællesskab.

De i alt 5 hegnsskytter og deres opførsel vakte stor forundring og forargelse under og efter jagten og har givet en del efterdønninger, men ingen af hegnsskytterne har desværre beklaget deres opførsel.

Bestyrelsen vil berette om hegnsskytterne på generalforsamlingen, fordi fællesjagten i år blev afholdt uden den store fællessamling til parole og parade/frokost pga. coronasituationen. Vi vil også  lægge op til en snak om, hvordan vi afvikler fællesjagten fremover så vi evt. kan undgå hegnsskytter.

Bestyrelsen vil også lægge op til en drøftelse af laugets fremtid. Lauget har nu eksisteret i 10 år og målene, som blev formuleret ved opstarten er ved at være opfyldt. Dåvildtbestanden har nået den størrelse, som terrænet kan bære og også naboområderne har efterhånden fået en fin og afbalanceret bestand. Derfor skal vi have en snak om, om tiden måske er inde til at droppe de lokale fredningsbestemmelser og fremover følge de nationale jagttider på dåvildt for området og om foreningen dermed evt. kan nedlægges og bestyrelsen erstattes af en arbejdsgruppe, som skal arrangere den årlige fællesjagt?

Efter generalforsamlingen vil Klavs Rønn fra Midthimmerlands Dådyrlaug fortælle om deres arbejde med forvaltningen af dåvildt.

Bestyrelsen håber på stor deltagelse fra især kredsen omkring fællesjagterne, så vi kan få en god snak og meningsudveksling om fremtiden.

Yderligere oplysninger v. Leif Gade 60199013.

Generalforsamling 2021 udskudt

Dåvildtlaugets generalforsamling plejer at blive afholdt hvert år i februar. Som de fleste nok har gættet, er dette års generalforsamling udskudt på ubestemt tid på grund af Coronasituationen.

Vi vender tilbage med en ny dato.

Venlig hilsen bestyrelsen

________________________________________________________

Der var god tilslutning til årets generalforsamling

 

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug  

 

Generalforsamling onsdag den 19. februar 2020 (Skringstrup Forsamlingshus) 

Knap 40 jægere og andre interesserede deltog i generalforsamlingen

 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

 

Referat:

 

 • Valg af stemmetællere og dirigent

-        Dirigent: Ole Havvig valgt

-        Stemmetællere: Søren Villumsen og Anton Balle valgt

 

 • Beretning ved formanden

 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling i Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug d. 19. februar 2020.

 

Bestand

Dåvildtet trives fortsat godt i området i fred og fordragelighed med en stor bestand af råvildt (observationer fra fællesjagten). Dåvildtet ses ikke så tit i dagtimerne mere, men stadig mange spor og natbilleder på vildtkameraerne. Det opfatter vi som tegn på, at dyrene stadig bliver endnu mere sky. Dåvildtet har nu tilsyneladende bredt sig til hele fredningsområdet, hvilket er meget glædeligt. Der ses nu jævnligt en rimelig flok i beplantningerne langs Simested å. Op til fællesjagten var der mange billeder af dåvildt på vores kameraer, men efter fællesjagten har der været meget få billeder. Heldigvis er der nu flere billeder igen, hvilket tyder på en normalisering af tingene.

 Kalvesætningen har igen været god. I forløbne sæson og især i brunstperioden i oktober-november er der igen observeret pænt store hjorte, hovedsageligt via vores vildtkameraer. Det er et godt tegn på, at vores bestand af dåer nu er stor nok til at trække hjortene til, når brunsten nærmer sig, hvilket er med til at afkorte kælvningsperioden og dermed give stærkere og større kalve inden vinter.

Der er ingen tvivl om, at der nu sker en betydelig udvandring fra fredningsområdet, hvilket er helt naturligt og ønskeligt.

 

Fællesjagten

Årets helt stor begivenhed er helt klart igen fællesjagten d. 7. december. Det var jo som bekendt 3. gang, den blev afholdt med nogenlunde samme antal deltagere som 1. og 2. gang. Stemningen var i top, ligesom forventningerne også var det. På forhånd håbede vi i bestyrelsen på et lidt større udbytte af dåvildt end sidste år.

Jagten blev igen en fælles oplevelse af rang med en stemning og en snakken, som ikke kunne ønskes bedre.

Små 100 jægere og drivere mødte op til morgenkaffe og parole i dette hus og igen til frokost efter jagten. Kl. 9.30 – 11.45 var der jagt i områderne Hørup, Hørup Nord, Skringstrup/Ejstrup, Neder Skringstrup og Ugelris. Jægerne sad i tårne eller på strategiske steder i terrænet, mens drivere med og uden hunde trykkede vildtet frem. Kl. 13 mødtes alle med stor spænding til parade i Landsbyparken. Nu skulle det vise sig, om forventningerne til udbyttet kunne indfries. Antallet af skud var klart mindre end sidste år, men bedre fordelt over områderne. Spændingen steg mærkbart i takt med vildtets indtog på paradepladsen, hvor dådyrene som håbet kom til at fylde 50 % mere end sidste år, idet der blev nedlagt 3 af dem i år– en spidshjort og en då i den sydlige del af området ned mod Simested Å og en då i Skringstrup området. Til gengæld blev der nedlagt færre stykker råvildt, 6 stk., alle store og sunde dyr. Der var endnu ingen tegn på svagheder i råvildtbestanden.

Derudover blev der skudt en enkelt ræv og en enkelt sneppe.

Bestyrelsen vil gerne have forslag til forbedringer her lige efter beretningen fra jer, som var med, hvis I har gjort nogle overvejelser, som kan gøre fællesjagten endnu bedre.  I år havde vi afsat 15 minutter mere til jagten. Hvordan fungerede det? Skal vi gentage lotteriet om skydestokke?                                                                                                                                                  

Fællesjagten i år bliver den 5. december.

 

Jagttider i kommende sæson

Hvad angår vores lokale jagttider i kommende sæson vil vi meget gerne høre jeres synspunkter her efter beretningen. Lige som sidste år vil bestyrelsen så med baggrund i jeres udmeldinger beslutte og offentliggøre de nye jagttider på hjemmesiden i passende tid inden sæsonstart.

 

Advarselsskiltning

Vi har tidligere uden held forsøgt at få advarselsskilte sat op langs vejene i fredningsområdet på de steder, hvor især dådyrene er til fare for trafikanterne. Vi har nu gjort et nyt forsøg med hjælp fra en herboende politiker og jæger, som vi har fodret med oplysninger om påkørsler med stor materiel skade til følge. Heldigvis er der ikke personskader endnu, men det kan nemt komme, efterhånden som de store hjorte bliver flere. Vi har foreslået skiltning på strækningen mellem Bjerregrav og Holmegaard og på strækningen på begge sider af Hvilhøj mellem Ndr. Skringstrup og Skals. Kommunen har kvitteret for modtagelsen, så nu venter vi spændt.

 

Afslutning

Jeg vil slutte af med en stor tak for god opbakning til vores arbejde i lauget generelt og ikke mindst til jer, som bidrog til at løfte fællesjagten til den succes, den blev igen i år ved deltagelse i planlægning, i drivkæden eller som skytte. Også en stor tak til Forsamlingshuset, fordi I igen løftede opgaven på fornem vis.

Og til bestyrelsen: stor tak for et godt, solidt og altid gemytligt arbejde i årets løb til gavn for dåvildtet og fællesskabet.                                                                                                            Bestyrelsen.

Kommentarer til beretningen

 

-        Det blev foreslået, at skytterne ved næste års fællesjagt kommer på plads i lidt bedre tid, inden driverne går i gang.

-        Lotteri om skydestokke: virker som en god ide, som bør gentages ved næste fællesjagt.

-        Jagttider på dåvildtet i fredningsområdet bør i 2020 være som i 2019. Hjorte større end spidshjorte bør altså stadig være fredet.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

 • Forelæggelse af regnskab

Kassereren fortalte, at 2019 kunne fremvise et overskud på 5.900 kr. (en stor del kom fra skydestok-lotteriet ved fællesjagten). Beholdning ult. 2019 er 9.141,80 kr.

 

Regnskabet blev godkendt

 

 • Indkomne forslag og godkendelse af kontingent

-        Ingen indkomne forslag

-        Kontingent fastsat til 100 kr./år for enkeltpersoner og 200 kr./år for foreninger/virksomheder.

 

 Valg af bestyrelse, 1 suppleant og 1 revisor

-           På valg til bestyrelsen: Tommi Andersen, Kristian Thaagaard, Ole Havvig og Leif Gade (alle genvalgt)

-            På valg som suppleant: Arne Sigvardsen (genvalgt)

-            På valg som revisor: Kurt Jensen (genvalgt)

 

 • Eventuelt

-        Leif Gade fortalte om et arrangement lidt nord for Rold Skov, hvor han og Niels Laustsen var indkaldt til at fortælle om vort lokale dåvildtlaug her i Sydvesthimmerland. Det har efterfølgende medført, at man deroppe med succes har kopieret vores model.

-        Desuden har Danmarks Jægerforbund vist interesse for vort dåvildtlaug og bedt bestyrelsen om en sende en orientering om opstart og forløb.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Skringstrup, 19.02.2020

 

Niels Laustsen

ref.

 

____________________________________________________________

 

Efter generalforsamlingen fortalte Jonas Hvenegaard på en meget medrivende og interessant måde om sine erfaringer med at bekæmpe af mårhunde.

Jonas har stor erfaring med at lure mårhundene og gav forsamlingen en masse gode ideer til, hvordan man finder ud af, om man har mårhunde på sit terræn (bl.a. med vildtkameraer), hvilke fodertyper (f.eks. ost, hunde- og kattepiller), man kan lokke mårhundene til med, og hvordan man bedst fanger dem i fælder.

Alt i alt et meget interessant foredrag, som mange andre vil kunne få glæde af at høre.

______________________________________________________________

 • Så er det snart tid til Dåvildtlaugets årlige generalforsamling

 • Klik på fotos for større format

Også i år var der god opbakning til generalforsamlingen

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug

 Generalforsamling 20. februar 2019

 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Ole Havvig blev valgt som dirigent

Stemmetællere blev Jørgen Wulff og Anton Balle 

 

2. Beretning ved formanden

 

Bestand

Dåvildtet trives fortsat godt i området i fred og fordragelighed med en overraskende stor bestand af råvildt (observationer fra fællesjagten). Dåvildtet ses ikke så tit i dagtimerne mere, men stadig mange spor og natbilleder på vildtkameraerne. Det opfatter vi som tegn på, at dyrene er blevet langt mere opmærksomme på de farlige tobenede væsener, som bevæger sig rundt i terrænet endda til tider med skydevåben.

Dåvildtet har nu tilsyneladende bredt sig til hele fredningsområdet, hvilket er meget glædeligt. Kalvesætningen har igen været god.  I forløbne sæson og især i brunstperioden i oktober-november er der observeret flere store hjorte end tidligere, hovedsageligt via vore vildtkameraer. Det er et godt tegn på, at vores bestand af dåer nu er stor nok til at trække hjortene til, når brunsten nærmer sig, hvilket er med til at afkorte kælvningsperioden og dermed give stærkere og større kalve inden vinter.

 

Fællesjagten

Årets helt stor begivenhed er helt klart igen fællesjagten d. 1. december. Det var jo som bekendt 2. gang, den blev afholdt med nogenlunde samme antal deltagere, som 1. gang. Stemningen var i top, ligesom forventninger også var det kva sidste års store udbytte. På forhånd var bestyrelsen nok klar over, at det kunne blive svært at indfri deltagernes forventninger.

Jagten blev også denne gang en fælles oplevelse af rang med en stemning og en snakken, som ikke kunne ønskes bedre.

Små 100 jægere og drivere mødte op til morgenkaffe og parole i Skringstrup Forsamlingshus og igen til frokost kl. 13 efter jagten.                                                                                                                            

Kl. 9.45 – 11.45 var der jagt i områderne Hørup, Skringstrup/Ejstrup, Neder Skringstrup og Ugelris. Jægerne sad i tårne eller på strategiske steder i terrænet, mens drivere med og uden hunde trykkede vildtet frem. Kl. 13 mødtes alle med stor spænding til parade i Landsbyparken. Nu skulle det vise sig, om forventningerne til udbyttet kunne indfries.

Antallet af skud var klart mindre end sidste år, men bedre fordelt over områderne. Begejstringen faldt mærkbart i takt med vildtets indtog på paradepladsen, hvor dådyrene glimtede med deres fravær, idet der kun blev nedlagt 2 af dem – en kalv i Ugelris og en då i Ndr. Skringstrup. Til gengæld blev der nedlagt 17 stykker råvildt, alle store og sunde dyr. Der var hen over sommeren giver meldinger om mere faldvildt og mindre dyr end normalt blandt råvildtet, hvorfor iagttagelserne af bestanden på fællesjagten var imødeset med en vis spænding.

Derudover blev der skudt en enkelt fasankok.

Bestyrelsen vil gerne have forslag til forbedringer her lige efter beretningen fra jer, som var med, hvis I har gjort nogle overvejelser, som kan gøre fællesjagten endnu bedre.                                                                                                                                                     

Fællesjagten i år bliver den 7. december.

Jagttider i kommende sæson

På landsplan har ministeren nu vedtaget de nye jagttider for dåvildt, hvilket betyder, at der må skydes dåhjort fra 1. september til 31. januar og dåer og kalve fra 1. oktober til 31. januar.  Dermed er der ikke blevet lyttet til alle os dåvildtjægere, som har arbejdet ivrigt for en kortere jagttid på de store dåhjorte. Heldigvis er der rigtig mange lokale jagttider på dåvildt, som ikke tillader jagt på de store hjorte i brunsttiden, men først fra 1. december til 1. eller 31. januar.

Forleden (medio febr.) fik jeg en henvendelse fra et område øst for fredningsområdet angående vores måde at skabe opbakning til fredning af de store hjorte. De ville gerne forsøge et opnå enighed om i hvert fald en stærk reduktion af jagttiden på de store hjorte, fordi de ikke længere ser eller skyder store hjorte og ser en større spredning på kalvenes størrelse.

Hvad angår vores lokale jagttider i kommende sæson vil vi meget gerne høre jeres synspunkter her efter beretningen. Lige som sidste år vil bestyrelsen så med baggrund i jeres udmeldinger beslutte og offentliggøre de nye jagttider på hjemmesiden i passende tid inden sæsonstart.

Afslutning

Jeg vil slutte af med en stor tak for god opbakning til vores arbejde i lauget generelt og ikke mindst til jer, som bidrog til at løfte fællesjagten til den succes den blev igen i år ved deltagelse i planlægning, i drivkæden eller som skytte. Også en stor tak til Forsamlingshuset fordi I løftede opgaven på fornem vis.

Og til bestyrelsen: stor tak for et godt, solidt og altid gemytligt arbejde i årets løb til gavn for dåvildtet og fællesskabet.

 

Beretningen blev godkendt!

 3. Forelæggelse af regnskab v/kasserer

Kristian Thaagaard kunne fremvise et underskud på 2.579,50 kr. for 2018 og en kassebeholdning på 3.241,80 kr. Underskuddet skyldes fortrinsvis udgifter til fællesjagten.

Budgettet for 2019 vil være stort set det samme. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag og godkendelse af kontingent

Der var ikke indkommet forslag.

Kontingentet bliver det samme i 2019 som sidste år (enkeltpersoner 100 kr. samt virksomheder og foreninger 200 kr.).

Kristian Thaagaard opfordrede til, at så mange som muligt betaler kontingent, så lauget har mulighed for også fremover at gennemføre aktiviteter som fællesjagt, generalforsamling m.v.

Kontingent kan betales således:

     Bankoverførsel: 9261  -  3050775355

     MobilePay-nr.: 4028 5826 (Kristian Thaagaard)

 

 5. Valg til bestyrelse, 1 suppleant og 1 revisor

På valg til bestyrelsen er Niels Lausten, Anton Balle og Søren Villumsen (modtager genvalg)

Alle genvalgt.

På valg som suppleant Arne Sigvardsen (modtager genvalg)

Genvalgt

På valg som revisor Kurt Jensen (modtager genvalg)

Genvalgt

 

 Eventuelt

 • Fællesjagten:

  Det blev fremført, at der er for kort tid til selve jagten, da det er store områder, der skal drives igennem. Det blev derfor foreslået, at jagten bliver udvidet med en halv time.

   

  Næste fællesjagt bliver lørdag den 7. december 2019.

   

 • Jagttiderne for dåvildtet i fredningsområdet i 2019-20

  Det blev foreslået, at jagttiden for dåer, kalve og spidshjorte skal være fra 1. nov. 2019 til 31. jan. 2020.

  Hjorte større end spidshjorte bør stadig være fredet.

  Bestyrelsen melder de nye jagttider ud på laugets hjemmeside og Facebook-gruppe i god tid inden den kommende jagtsæson.

   

Dirigent Ole Havvig afsluttede generalforsamlingen med at takke deltagerne for en konstruktiv debat i god ro og orden.

 ________________________________________________________________________

Foredrag om mårhunde 

             

Mårhundeekspert Preben Røge fra Han Herred er en af drivkræfterne bag bekæmpelse og regulering af mårhunde i Danmark.

Han fortalte på en levende og interessant måde mårhundens biologi og dens levevis, som mest foregår i det skjulte. Hunnen får 10-11 unger om året, og ungerne er kønsmodne, når de er ét år gamle. Det medfører, at bestanden af mårhunde kan eksplodere i antal, hvis der ikke bliver grebet ind. Da de stort det er altædende, vil det på sigt kunne gå ud over den natur, vi kender i dag, hvis der ikke bliver gjort noget effektivt for at reducere bestanden.

Preben Røge mente ikke, at vi nogensinde slipper af med mårhunde i Danmark, men Naturstyrelsen gør, hvad den kan ved bl.a. at have oprettet et korps af gode folk rundt om i landet, som skal regulere bestanden. Nogle af de indfangne mårhunde bliver steriliseret og forsynet med gps-halsbånd. Disse gps-mårhunde kan så lede folk som Preben Røge og vores lokale Knud Erik Jensen til andre mårhunde, som de så kan tage ud af bestanden.

Preben Røge opfordrede til slut jægere til at være med til at bekæmpe mårhundene. Mårhunde må skydes døgnet rundt og året rundt, og kan desuden fanges i fælder, som alle må sætte op. Dog skal en jæger aflive de dyr, der bliver fanget i fælder.

_________________________________________________________________

 • Generalforsamling 2019

  Dirigent Ole Havvig styrede slagets gang

 • Formand Leif Gade giver beretningen

 • 36 deltog i generalforsamlingen

 • Kasserer Kristian Thaagaard gjorde rede for regnskabet ....

 • ..... som kunne fremvise et underskud fortrinsvis på grund af udgifterne til fællesjagten

 • Mårhundeekspert Preben Røge fra Naturstyrelsen fortalte efter generalforsamlingen om problemerne med den stigende bestand af mårhunde

 • Skringstrup Forsamlingshus danner altid rammen omkring laugets sammenkomster

 • Efter generalforsamlingen var der kaffe .....

 • .... med hjemmebagte boller og flødeskumslagkage

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug  

Generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 (Skringstrup Forsamlingshus)

Formand for bestyrelsen, Leif Gade, havde desværre måttet melde afbud p.g.a. sygdom. Derfor var det næstformand, Niels Laustsen, som bød de ca. 30 fremmødte deltagere velkommen til generalforsamlingen.

Han bød desuden velkommen til vildtkonsulent, Ivar Høst, som efter generalforsamlingen fortalte om forvaltning af dåvildt.

________________________________________________________________________________

 Dagsorden i flg. vedtægterne/referat 

 1. Valg af stemmetællere og dirigent

  Ole Havvig blev valgt som dirigent. Der blev desuden valgt to stemmetællere (-som ikke kom i arbejde). 

 2. Bestyrelsens beretning ved næstformanden 

  Bestand

  Dåvildtet trives fortsat godt i området i fred og fordragelighed med en overraskende stor bestand af råvildt (observationer fra fællesjagten). Kalvesætningen har været nær det optimale. I forløbne sæson og især i brunstperioden i oktober-november er der observeret betydeligt flere store hjorte end tidligere, hovedsageligt via vore vildtkameraer. Det er et godt tegn på, at vores bestand af dåer nu er stor nok til at trække hjortene til, når brunsten nærmer sig.

   Efter fællesjagten er der sket stor udvandring fra især den sydlige del af området vurderet på langt færre observationer af dyr på vildtkameraerne og langt færre observationer af spor i terrænet. Vi tror og håber dog, at dyrene vender tilbage når vi nærmer os kælvningssæsonen. 

  Trafik

  Der sker fortsat påkørsler af både rådyr og dådyr, især på Møllebakken i Hørup. På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle ansøge kommunen om opsætning af skilte på udsatte vejstrækninger. Efter to rykkere har vi for ganske nylig fået svar fra kommunens tekniske forvaltning – de så sig desværre ikke i stand til at imødekomme nogen af vore ønsker. Træls for både dyrene og trafikanterne. Svaret er så nyt, at vi endnu ikke har haft mulighed for at diskutere det i bestyrelsen, men på kommende bestyrelsesmøde vil vi vurdere, om der er andre muligheder. 

  Fællesjagten

  Årets helt stor begivenhed er helt klart fællesjagten d. 2. december 2017. Dermed nåede vi i mål med syv års arbejde for at skabe en dåvildtbestand i området, som kan tåle en passende regulering i form af jagt og dermed tjene til styrkelse af et forhåbentligt varigt jagtligt fællesskab over skel.

  Jagten blev en fælles oplevelse af rang med en stemning, som normalt kun opleves ved langt større fester.

   94 jægere og drivere mødtes til morgenkaffe og parole i dette hus og igen til frokost efter jagten.                                                                                                                             Kl. 10 – 12 var der jagt i områderne Hørup, Skringstrup/Ejstrup, Neder Skringstrup og langs Herredsvejen mod vest. Jægerne sad i tårne eller på strategiske steder i terrænet, mens drivere med og uden hunde trykkede vildtet frem. Kl. 13 mødtes alle med stor spænding til parade i Landsbyparken ved siden af forsamlingshuset i Skringstrup. Begejstringen steg løbende i takt med vildtets indtog på paradepladsen og især størrelsen på de nedlagte dådyr gav anledning til megen snak – de var åbenbart større end forventet. I alt blev der leveret 17 dådyr, 8 rådyr, 3 ræve og 1 sneppe på denne første fællesjagt– et fantastisk flot resultat. 

  Bestyrelsen havde planlagt en evaluering efter frokosten, men den blev der ikke tid til. Derfor vil vi gerne have forslag til forbedringer her lige efter beretningen fra jer, som var med.                                                                                                                                                     

  Det blev dog besluttet, at fællesjagten fremover bliver den første lørdag i december.

  Jagttider i kommende jagtsæson

  På landsplan arbejder man i de kommende måneder på de fremtidige, nationale jagttider på dåvildt. I denne tid indsendes der forslag fra jægerrådene og fra hjortevildtgrupperne.

  Den 13. februar var Leif Gade og jeg inviteret til jægerrådsmøde (alle jagtforeninger i Viborg Kommune) i Viborg for at give et oplæg til diskussion af emnet med baggrund i vores erfaring med dåvildt her fra området. Mødets indstilling blev, at jagten på store hjorte først skal starte 1. december, når brunsten er overstået.

  Hvad angår vores lokale jagttider i kommende sæson vil vi meget gerne høre jeres synspunkter her efter beretningen. Lige som sidste år vil bestyrelsen så med baggrund i jeres udmeldinger beslutte og offentliggøre de nye jagttider på hjemmesiden i passende tid inden sæsonstart.

  Jeg vil slutte af med en stor tak for god opbakning til vores arbejde i lauget generelt og ikke mindst til jer, som bidrog til at løfte fællesjagten til den succes, den blev ved deltagelse i planlægning, i drivkæden eller som skytte. Også en stor tak til Forsamlingshuset fordi I løftede opgaven på fornem vis.

  Og til bestyrelsen: stor tak for et godt, solidt og altid gemytligt træk på hamlen i årets løb til gavn for dåvildtet og fællesskabet.

  Beretningen blev godkendt

   

  ----------------------------------------

   

  Evaluering af fællesjagten 2. dec. 2018

  Der var bred enighed om, at fællesjagten havde været en succes. Der blev spurgt, hvordan jagten var organiseret.

  I god tid inden fællesjagten blev der i hver af de fire-fem jagtområder holdt formøder med deltagelse af jægerne/lodsejerne. På disse møder blev jagterne organiseret både med hensyn til antal drivere, drivretninger, hunde, afskydning, sikkerhed og øvrige forhold.

  I de områder, hvor der blev drevet jagt, havde lodsejerne givet deres samtykke. Hos de ganske få lodsejere/jægere, som enten ikke ville være med eller som bestyrelsen ikke kunne komme i kontakt med inden fællesjagten, blev der naturligvis ikke drevet jagt.

  Desuden blev der spurgt, om der evt. kunne være skudt for meget dåvildt, da der i nogle områder ikke længere ses så mange dyr som før fællesjagten.

  Vildtkonsulent Ivar Høst mente, at det nedlagte antal dådyr (spidshjorte, dåer og kalve) var passende i forhold til bestandens størrelse. Han forventede desuden at dådyrene vil vende tilbage til kerneområderne igen, når de skal føde deres kalve. Det er i øvrigt ret almindeligt, at dådyrene forsvinder til andre områder, når der er blevet drevet intensiv jagt på dem.

  En ville gerne vide, hvor mange dådyr, der blev skudt i alt i fredningsområdet i jagtsæson 2017-18.

  Bestyrelsen har kendskab til, at der i alt er skudt 20 dådyr. Desuden er et par stykker trafikdræbt.

  Det kan naturligvis ikke afvises, at der kan være skudt flere, men det er bestyrelsens opfattelse, at det fine sammenhold og gode fællesskab omkring hele forvaltningen af vores dåvildtbestand gør, at vi kan stole på hinanden m.h.t. indberetninger om nedlagte dådyr.

  Der var forskellige meninger om, hvorvidt man evt. skulle fastsætte kvoter på antallet af dådyr, der må skydes i fredningsområdet.

  Endelig blev spørgsmålet om ulv i området drøftet. Ivar Høst sagde, at det var meget sandsynligt, at specielt dådyrene ville finde andre områder at leve i, hvis der var en ulv i nærheden.

  Niels Laustsen kunne fortælle, at der fra mange steder i landet havde været stor interesse for vort dåvildtlaug og fællesjagten – ikke mindst efter, at der i var bragt artikler i Viborg Stifts Folkeblad samt i februarnummeret af Danmarks Jægerforbunds medlemsblad, JÆGER – desuden i forskellige jagthjemmesider.

   

   

  Jagttider 2018-19

  Der var bred enighed om, at fællesjagten var meget vellykket og godt organiseret, og at den skal gentages i 2018 (lørdag den 1. dec.).

  Der var også enighed om, at jagttiderne på dåvildtet i fredningsområdet skal fortsætte i 2018-19, som de var i 2017-18 (spidshjort, då og kalv: 1. nov. til 31. januar). 

   

 3. Forelæggelse af regnskab

  Kasserer, Kristian Thaagaard, forelagde det reviderede regnskab, som ikke kunne fremvise mange bevægelser.

   

  Han fortalte desuden, at fællesjagten dog havde krævet nogle penge, som dåvildtlauget havde været nødsaget til at finde sponsorer bl.a. i laugets bestyrelse. Kristian Thaagaard opfordrede derfor til, at såvel de fremmødte som andre interesserede hver ville betale kontingent for 2018 på 100 kr. for at hjælpe til med at finansiere fremtidige arrangementer som f.eks. fællesjagter og generalforsamlinger.

  Kristian omdelte derefter sedler med kontonummer og MobilePay-nummer, så det kan blive nemmere for medlemmerne at betale deres kontingent til laugets kasse.

   

 • Bankoverførsel: 9261  -  3050775355

 • MobilePay-nr.: 4028 5826 (Kristian Thaagaard)

   

  Regnskabet blev godkendt

   4. Indkomne forslag og godkendelse af kontingent

 • Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

 • Kontingent for 2018: 100kr for private og 200kr for virksomheder (uændret)

   5. Valg af bestyrelse, 1 suppleant og 1 revisor

 • På valg til bestyrelsen: Kristian Thaagaard, Tommi Andersen, Ole Havvig og Leif Gade (alle genvalgt)

 • På valg som suppleant: Arne Sigvardsen (genvalgt)

 • På valg som revisor: Kurt Jensen (genvalgt)

 

        6. Eventuelt

       Niels Laustsen opfordrede til, at man stadig flittigt besøger   Dåvildtlaugets hjemmeside (www.daavildt.net) og Facebook-side (daavildt.net).

Dirigent Ole Havvig afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og for gode kommentarer fra deltagerne. 

......og så var der kaffe, hjemmebagte boller og flødeskumslagkage! 

-------------------------------------

 Indlæg ved vildtkonsulent, Ivar Høst (Naturstyrelsen Kronjylland)

Ivar Høst startede med at udtrykke sin beundring for det sammenhold og mangeårige arbejde, der ligger til grund for den succes, dåvildtet har haft i fredningsområdet. Det ses ikke mange steder, mente han, og hele konceptet omkring forvaltningen og jagt på tværs af skel bør være til inspiration for jægere og lodsejere over hele landet.

Han fortalte derefter om sine erfaringer med både dådyrenes adfærd og måderne at drive jagten på. De fleste erfaringer har han fra Livø, som i mange årtier har haft en ret stor bestand, og han slog fast, at dådyrene faktisk ikke er lette at jage, idet især de gamle dåer er meget forsigtige og ikke så lette at narre.

 Kristian Thaagaard

referat

__________________________________________________________________________

 • Generalforsamling 2018

  Næstformand Niels Laustsen bød velkommen

 • Klik på foto for at se .....

 • ..... en større udgave

 • Der var god diskussion omkring bordene

 • Det er jo ikke noget Mærsk-regnskab .....

 • Vildtkonsulent Ivar Høst fortalte om forvaltning af dåvildt

 • Kasserer Kristian Thaagaard kunne berette om sorte tal på bundlinjen, mens formand Leif Gade lyttede interesseret og tilfreds.

 • Også i år var der et fint fremmøde til årets generalforsamling (ca. 30)

 • Leif Gade havde tilhørernes fulde opmærksomhed, da han gav beretningen (klik på fotos for at se dem i større format)

Generalforsamling 2017

Også i år foregik den i Skringstrup Forsamlingshus

Referat fra generalforsamling i Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, 21. februar 2017                                          

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1.     Valg af stemmetællere og dirigent

2.     Beretning ved formanden

3.     Forelæggelse af regnskab

4.     Indkomne forslag og godkendelse af kontingent

5.     Valg af bestyrelse, 1 suppleant og revisor

6.     Eventuelt

-----------------------------------------------------------------------------------------

Formand for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug, Leif Gade, indledte aftenen med at byde velkommen til de ca. 30 fremmødte og til aftenens oplægsholder, formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel.

Ad 1

 • Steen Brorson og Anders Gade blev valgt som stemmetællere.

 • Niels Laustsen blev valgt som dirigent. Han indledte generalforsamlingen med at konstatere, at den var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

 Ad 2

Bestandudvikling

Formand Leif Gade kunne i bestyrelsens beretning fortælle, at dåvildtet stadig trives godt i vores område og i fred og fordragelighed med råvildtet. Kalvesætningen har været fin i forløbne sæson og i modsætning til tidligere år, har vi i år set en del unge hjorte på 2-4 år på især de vildtkameraer, vi har siddende rundt i terrænet. Også rudler af smaldåer på 12- 15 dyr er observeret flere steder i området.                                                                                                                                                   Det er vort indtryk, at udvandringen fra området er ved at tage fart, hvilket er helt naturligt efterhånden som bestanden vokser. Vi har fået meldinger om, at mindre bestande er under opbygning i vore randområder (Borup, Skinderup, Løvel/Kistrup).

Trafikgener

Trafikken har i det forgangne år desværre været mere besværet af  hjortevildtet end sædvanligt, både råvildt og dåvildt -  heldigvis uden personskade, men i et enkelt tilfælde med svære skader på bilen. Vi har kendskab til tre påkørsler af dådyr og mange flere meldinger om” tæt på nær”. Især Hørup bakken er i vælten, men også Ejstrup Bro er nu kommet med på listen. Senere i aften skal vi behandle et forslag om forebyggelse af påkørsler fra et af vore medlemmer. Så må vi se, om der er flertal for en henvendelse til kommunen.

Jagterfaringer

Som de fleste af jer nok er bekendte med udløb den 5 årige fredningsperiode d. 1 september 2016. Derfor var der for første gang jagttid på dåkalvene i januar måned i år. Det så vi jo alle frem til med spænding og fik da også en masse god erfaring, men desværre alt for få kalve. Der er kun registreret én enkelt nedlagt kalv (hvid).                                                                                                                                                                      Man går ikke bare lige ud og skyder en dåkalv. De opdagede hurtigt, at  nu var freden forbi og ændrede derfor adfærd på markant vis. De kom nu stort set kun ud til fri felt om natten (vildtkamera). Alle snakkede om, at dåvildtet var forsvundet, men nej – de var blot blevet  natdyr. I år er det primært anstandsjagt, der er praktiseret og det har vist sig ineffektivt til dåvildt. Vi skal have gang i noget trykjagt og derfor vil bestyrelsen senere komme med forslag og oplæg til en fælles trykjagt over skel til næste år, men herom senere.

Fremtidige jagttider

Erfaringerne fra jagten i år har naturligvis givet anledning til overvejelser i bestyrelsen om jagt tiderne næste år. Skal vi holde fast i jagt på kalve i dec. og januar og dåer og spidshjorte i januar som aftalt eller skal vi udvide jagten en smule tidsmæssigt. Vi vil gerne høre jeres synspunkter og så vil bestyrelsen træffe en afgørelse senere, når vi har lyttet til nogen, der ved mere end vi gør.

Afslutning

Jeg vil slutte af med en stor tak for observationer fra felten, som alle bidrager til, at det samlede billede af vores dåvildtbestand ligger så tæt på virkeligheden som muligt. Også en stor tak til bestyrelsen for konstruktivt samarbejde krydret med stor gemytlighed i årets løb – alt sammen med henblik på en langsigtet bæredygtig forvaltning af vores dåvildt.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3

Kasserer Kristian Thaagaard kunne fremvise et revideret regnskab, som balancerede med et overskud for 2016 på 1.710 kr. og en kassebeholdning på 4.270,79 kr. En af årsagerne til overskuddet kunne findes i, at medlem af bestyrelsen, Ole Havvig, havde sponsoreret annoncerne med indkaldelse til generalforsamlingen.

Kristian opfordrede til, at medlemmerne betaler kontingentet for 2017, da Dåvildtlauget godt kan bruge lidt flere penge til kommende arrangementer.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 Ad 4

 1. Forslag fra bestyrelsen om justering af jagttiderne og evt. afholdelse af fællesjagter på tværs af skel på dåvildt i jagtsæson 2017/18. 

Bestyrelsen har kun fået kendskab til, at der i januar 2017 er skudt en kalv (v/Skringstrup), og der var erfaringer blandt generalforsamlingens deltagere for, at dådyrene har været meget svære at jage.

Der var på generalforsamlingen enighed om, at jagttiderne på vort dåvildt i 2017/18 skal udvides i forhold til de planer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016. Det betyder dog ikke, at der i næste jagtsæson er ”frit slag” m.h.t. afskydningen – det vil være forkert set i lyset af den store opbakning til fredningen og det store arbejde, der i de sidste fem-seks år er lagt i at forvalte bestanden på en ordentlig måde.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte jagttider på dåvildtet i fredningsområdet i jagtsæsonen 2017/18, og at erfaringerne herfra lægges til grund for evt. ændringer af jagttiderne i de efterfølgende jagtsæsoner.

Det betyder med andre ord, at de jagttider, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling,  ikke længere er gældende (se referat fra generalforsamlingen 2016 længere nede på siden).

Generalforsamlingen gav desuden bestyrelsen bemyndigelse til at komme med forslag til at indkalde til og organisere fællesjagt(er) på dåvildtet i næste jagtsæson. 

 2. Forslag fra Steen Brorson, Hørup, om opsætning af vejskilte (hjortevildt el. hastighedsbegrænsning) 

Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen skal rette henvendelse til Viborg Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø med ønsket om at få opsat skilte i kerneområderne for dåvildtet, som skal kunne forhindre flere ulykker ved sammenstød mellem biler og dåvildt.  

3.  Kontingent for 2017 

Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for foreninger/virksomheder. 

Ad 5

 • På valg til bestyrelsen: Niels Laustsen, Søren Villumsen og Anton Balle (genvalgt)

 • På valg som suppleant: Arne Sigvardsen (genvalgt)

 • På valg som revisor: Kurt Jensen (genvalgt)

Ad 6

 • Hjemmesidens redaktør, Niels Laustsen, fortalte kort om Dåvildtlaugets hjemmeside, som på 3½ år har haft næsten 40.000 klik på siderne. Han opfordrede alle til at sende fotos og observationer til hjemmesiden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aftenens indlægsholder, Svend Bichel, er formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe (DNH), som indstiller til Vildtforvaltningsrådet med anbefalinger til, hvordan hjortevildtet kan forvaltes i de kommende år. VF-rådet indstiller derefter til Miljøministeren, som træffer den endelige beslutning.

DNH’s  arbejde har hidtil omhandlet forvaltningen af kronvildtet, og Bichel lagde ikke skjul på sin frustration over, at ministeren ikke havde fulgt DNH og VF-rådets indstillinger.

DNH’s næste arbejdsområde gælder forslag til forvaltning af dåvildtet, og det arbejde begynder senere i 2017. Det bliver spændende, hvordan det ender, men Bichel var fortrøstningsfuld m.h.t. mulighederne for lokal indflydelse på forvaltningen. Hans erfaringer med dåvildtet fra andre dele af landet gjorde dog, at han ville anbefale Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug at få skudt en del dåvildt i næste jagtsæson, for at bestanden ikke skal eksplodere, som det er sket i andre egne af landet.

Svend Bichels indlæg medførte en rigtig god og saglig debat blandt tilhørerne.

Kristian Thaagaard

referat

 • Efter generalforsamlingen blev det tid til kaffen. Også formanden for Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtudvalg, Norbert Ravnsbæk, var blandt tilhørerne (nr. to fra højre)

 • Aftenen sluttede med, at formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel, fortalte om forvaltning af det danske hjortevildt

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 23. febr. 2016

Formand for dåvildtlauget, Leif Gade, bød velkommen til de i alt fremmødte 35 deltagere til årets generalforsamling med en særlig velkomst til aftenens foredragsholder, Knud Pedersen – formand for Kreds 2 (Midt- og Vestjylland) i Danmarks Jægerforbund. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1.     Valg af stemmetællere og dirigent

2.     Beretning ved formanden

3.     Forelæggelse af regnskab

4.     Indkomne forslag og godkendelse af kontingent

5.     Valg af bestyrelse, 1 suppleant og revisor

6.     Eventuelt

 

Ad 1 

Ole Pedersen bliver valgt som dirigent.

Ad 2

Formand, Leif Gade, gav bestyrelsens beretning for 2015:

- Der er generelt set mere dåvildt - der ser ud til at være god fremgang og en forhåbentlig god basis for at indlede jagten i den kommende jagtsæson. Der har kun været et trafikuheld med dåvildt i 2015, heldigvis uden personskade til følge.

Der observeres ikke mange store dåhjorte men kalvesætningen ser til stadighed ud til at forekomme tilfredsstillende. En decideret optælling af en bestand er vanskelig, men der skønnes en tilvækst på 20-30 dyr og en total bestand på 80-90 dyr.

Fremtidens forvaltning af hjortevildt er usikker, da en ny jagtlov/bekendtgørelse skal vedtages og den frivillige afskydningsmodel, der senere skal vedtages, kan komme i uoverensstemmelse med den nationale.

Der opfordres til besøg på laugets hjemmeside, og folk skal være meget velkomne til at aflægge beretninger om deres observationer. Billeder er meget velkomne.

Betaling af kontingent imødeses meget gerne.

Der rettes en tak til bestyrelsen for det gode og konstruktive arbejde i det forgangne år. 

Ad 3

Fremlæggelse af regnskab v. Kristian Thaagaard 

2015 blev et lidt tyndt år økonomisk set, og det ender ud med et underskud på 3378,73 kr. og en beholdning ved årsskiftet på kun 2560,79 kr. Kassereren opfordrer kraftigt til, at folk hjælper ved at tegne kontingent, men lauget må også i den sammenhæng erkende, at et rent håb om at folk bare får betalt på egen hånd gennem hjemmesiden måske ikke fungerer optimalt. Denne måde skal revurderes.

Der er medbragt en ”gammeldags” kvittering til lejligheden, og på aftenen blev der tegnet seks kontingenter for 2016.

Ad 4

Bestyrelsens foreslåede jagttider blev fremlagt for forsamlingen:

2016/17: Kalv: 1. – 31. jan.

2017/18: Kalv: 1. dec. -31. jan; då og spidshjort: 1. jan. -31. jan.

2018/19: Kalv, då og spidshjort: 1. dec. – 31. jan.

                Fuldskuflet hjort: Afventer de nationale regler og jagttider 

De foreslåede jagttider blev vedtaget.

Der var ikke mange indvendinger til den forsigtige åbning af jagten. Der startes med kalve i januar 2017. Der er enighed om, at der skal udvises disciplin, og en decideret begrænsning i jagten pr. person eller på arealstørrelse var der ikke stemning for.

Bestyrelsen ønsker, at der kan komme en trend i at anmelde nedlagte dyr på hjemmesiden. Det ville kunne bruges som et fint værktøj til at følge den afskydning, der foregår, og ud fra den kunne der bedre koordineres en god og harmonisk forvaltning af dåvildtet i området.

Der er stadig lidt skepsis fra salen angående forhold mellem dåvildt og råvildt. Nogen mener råvildtet har trukket sig i nogle områder. Det er alles mening at dåvildtbestanden ikke må blive for stor i området.

Kontingent blev vedtaget at fortsætte uændret med 100 kr. for private og 200 kr. for foreninger.

Ad 5

Leif Gade, Kristian Thaagaard, Tommi Andersen og Ole Havvig var på valg til bestyrelsen. Alle fire blev genvalgt uden modkandidater.

Genvalg var der også til Arne Sigvardsen som suppleant og til revisor Kurt Jensen.                                            

Ad 6

Der er ingen emner under eventuelt.

----------------------------------

Efter kaffen var der indlæg ved den indbudte taler, Kredsformand i Danmarks Jægerforbund,  Knud Pedersen, som fortalte om, hvordan den nye hjorteforvaltning kan komme til at se ud, hvilket er et meget spændende emne. Det kan hurtigt fornemmes, at det er et emne, der aldrig bliver diskuteret færdigt. Det er et emne der repræsenterer rigtig mange forskellige interesser.

En god og spændende aften afsluttes

Tak til alle fremmødte

Kristian Thaagaard

ref.

Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen 17. februar 2015 i Skringstrup Forsamlingshus

Formand for dåvildtlauget, Leif Gade, bød velkommen til de i alt 38 fremmødte deltagere til årets generalforsamling med en særlig velkomst til aftenens foredragsholder, Niels Qvist – formand for Hjortevildtgruppe Himmerland.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag og godkendelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse, 1 suppleant og revisor
 6. Eventuelt

Ad 1

Stemmetællere: Steen Brorson og Anders Gade

Dirigent: Niels Laustsen

Ad 2

Leif Gade forelagde bestyrelsens beretning for året, der gik siden sidste generalforsamling:

Historien om dåvildtet i fredningsområdet for 2014 er heldigvis igen meget positiv.

Lokalbefolkningen har løbende givet meget positive tilbagemeldinger til bestyrelsen om observationer og dermed bidraget til dannelsen af et troværdigt billede af bestandens størrelse og udvikling.

Enkelte kedelige meldinger er der dog også kommet. I høst fik vi desværre melding om to omkomne kalve i forbindelse med høstarbejde og lidt senere en melding om påkørsel med dødelig udgang på A13 – heldigvis uden personskade. Her i vinter er der observeret et skadet dyr (bagben) i Ejstrup, sandsynligvis også en trafikskade.                                                    

Der har været en enkelt henvendelse om kvier, der er skræmt ud af indhegningen på grund af dåvildtets tilstedeværelse. Ejeren kontakter bestyrelsen, hvis det gentager sig.

Bestandsudvikling.

Vi har ikke udsat dyr i 2014 - heller ikke ældre hjorte - og alligevel er det vores klare opfattelse, at kalvesætningen har været tæt på det optimale på mellem 20 og 25 kalve. Den totale bestand er formodentlig hermed oppe på ca. 60 dyr, men vi kan ikke afvise en vis udvandring fra området af nok især hjorte, idet vi ikke har mange meldinger om observationer af hjorterudler i fredningsområdet, men derimod meldinger om hjorteobservationer syd for fredningsområdet. Det kan dog også være tilfældet, at hjorte er mere sky end hundyrene.

Under en rævejagt afholdt af Låstrup-Skals Jagtforening i januar i området syd for Skringstrup blev der set ca. 20 stykker dåvildt og 25- 30 stykker råvildt. Antallet af råvildt ligger lidt over normalen, hvorfor dåvildtets tilstedeværelse tilsyneladende ikke har trykket råvildtet.

Vi har fortsat ikke planer om flere udsætninger, idet vi føler os sikre på, at forholdene i området er så gode, at den naturlige og ønskede forøgelse kan opnås via den nuværende bestand.

Fremtiden

Vi er nu så langt fremme i fredningsperioden, at vi snart skal beslutte, hvordan vi bedst klarer overgangen fra fredning og frem til at følge den generelle jagttid på dåvildt. Bestyrelsen har arbejdet ihærdigt med denne problematik siden sidste generelforsamling, hvor I gav os bemyndigelsen, og under et senere punkt på dagsordenen vil vi fremlægge et forslag til drøftelse af lokale jagttider i fredningsområde. Vi har forsøgt at få omegnens jagtforeninger med på en drøftelse af lokale jagttider på dåvildt på et større område end fredningsområdet, men det har der desværre ikke været tilslutning til.

Afslutning

Jeg vil slutte af med en stor tak til alle, som har bidraget med meldinger om observationer fra felten – både positive og knap så positive. Alle observationer er vigtige i dannelsen af det samlede billede af bestanden. Også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst gemytligt samvær – alt sammen til dåvildtets fremme.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3

Kristian Thaagaard fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4

Inden dirigenten gav formanden ordet for bestyrelsens forslag til jagttider på dåvildtet i området, berettede han om visse problemer med dåvildtets skader på nyplantede træer – specielt hvad angik douglasgran og rødgran. Enkelte deltagere udtrykte i forlængelse heraf bekymringer vedr. dådyrenes påvirkninger af kvier i hegn samt skader på landbrugsafgrøder.

 

Derefter fremlagde formanden bestyrelsens forslag til jagttider på dåvildtet:

Jagtsæson          Jagttider

2016/2017             Dåkalv: 16. januar til 31. januar 2017

2017/2018             Dåkalv: 1. januar til 31. januar 2018

                              Då: 16. januar til 31. januar 2018

2018/2019             Då, kalv og spidshjort: 1. december til 31. januar

                              2019

                              Fuldskuflet hjort: 24. januar til 31. januar 2019

2019/2020            Då, kalv og spidshjort: 1. december til 31.januar     

                             2020

                             Fuldskuflet hjort: 16. januar til 31. januar 2020 

2021/2022            De generelle jagttider for dåvildt følges 

Hver jæger må max. nedlægge et stk. dåvildt pr. sæson.

------------------

Der var efterfølgende en livlig debat om bestyrelsens forslag, ligesom der var mange konstruktive forslag til, hvordan bestanden forvaltes bedst muligt efter fredningsperiodens ophør.

Nogle var betænkelige ved, at der kunne blive skudt for mange af de store hjorte, ligesom der var nogen skepsis ved, at der kunne blive et for højt jagttryk på dådyrene generelt. Det blev desuden foreslået at indføre en kvoteordning og/eller en arealbegrænsning for afskydningen.

Det blev derefter besluttet, at bestyrelsen med baggrund i generalforsamlingens forslag og diskussionen i øvrigt udarbejder forslag til en forvaltningsplan, som fremlægges på generalforsamlingen i 2016.

Kontingent for 2015

Kontingentet på 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for virksomheder/foreninger blev godkendt.

Ad 5

Anton Balle, Søren Villumsen og Niels Laustsen var på valg til bestyrelsen. Alle tre blev genvalgt.

Genvalg var der også til Arne Sigvardsen som suppleant og til revisor Kurt Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 25. februar 2015.

Ad 6

Der var ingen indlæg til dette punkt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for en god og saglig debat med mange konstruktive forslag og kommentarer.

Kristian Thaagaard

ref.

-------------------------------------------------------------

Efter kaffen fortalte aftenens foredragsholder, formand for Hjortevildtgruppe Himmerland, Niels Qvist, om hjortevildtgruppens arbejde specielt med fokus på dåvildtet.

Niels Qvist roste initiativet omkring dåvildtet i det sydvesthimmerlandske og redegjorde derefter for de både positive og negative konsekvenser, den stigende bestand af de store hjortearter kan medføre for landbrug, skovbrug, jægere og den almindelige naturbruger i befolkningen.

Han mente desuden, at generalforsamlingens beslutning om at genoverveje en forvaltningsplan for det lokale dåvildt var rigtig. I løbet af efteråret 2015 vil der efter hans opfattelse sandsynligvis komme retningslinjer – måske endda lovgivning – omkring forvaltning af såvel kronvildt som dåvildt. ”Alt er i spil desangående”, som han sagde.

Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 20. februar 2014

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Beretning ved formanden
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag og godkendelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse, 1 suppleant og revisor
 6. Eventuelt

Laugets formand, Leif Gade, bød velkommen til generalforsamlingen og redegjorde for aftenens program med en særlig velkomst til aftenens foredragsholder, Birger Schütte fra Eskær Gods i Sydøstsalling.

Ad 1

Ole Pedersen og Jens Gade blev valgt som stemmetællere. Niels Laustsen valgt som dirigent

Ad 2

Historien om dåvildtet i fredningsområdet for 2013 er heldigvis igen meget positiv. Lokalbefolkningen har i den grad taget dåvildtet til sig og har løbende gennem året givet meget positive tilbagemeldinger til bestyrelsen om observationer og dermed bidraget til dannelsen af et troværdigt billede af bestandens størrelse og udvikling.

Kun i et enkelt tilfælde har en tilbagemelding været af negativ karakter. Den handlede om skade på kreaturhegn

Udsætning

I starten på året lavede vi en indsamling for at skaffe midler til endnu en udsætning af dåvildt. På sidste års generalforsamling blev vi af Robert Vestergaard Olesen opfordret til at overveje udsætning af et antal store hjorte for at sikre en god fremtidig kalvesætning, men da det viste sig vanskeligt at håndtere hjorte i bast, blev vi opfordret til alene at udsætte dåer i det tidlige forår. En evt. hjorteudsætning måtte derfor vente til sensommeren.

Vi skaffede midler til indkøb af 10 unge dåer hos Hans Kofoed i Stistrup vest for Farsø, som blev udsat midt i fredningsområdet d. 17 april.

Bestandsudvikling.

I alt har vi nu udsat 26 dyr, (2 hjorte og 24 dåer). Vi ved, at de 10 vi udsatte i april er blevet til 15 og ud fra summen af observationer i øvrigt er det vores indtryk, at kalvesætningen har været rigtig god. Vi tror på en total kalvesætning i 2013 på ca. 20 stk. og en total bestand på 40 – 50 dyr.  På grund af den gode kalvesætning har vi ikke udsat hjorte i sensommeren.

Vi har ikke planer om flere udsætninger, idet vi føler os sikre på, at forholdene i området er så gode, at den naturlige og ønskede forøgelse kan opnås via den nuværende bestand.

Fremtiden

Som nævnt håber og tror vi, bestanden vil gennemgå en naturlig udvikling frem til fredningsperiodens udløb i 2016. I god tid inden dette tidspunkt skal vi tage stilling til, hvad der skal ske efterfølgende, men det vender vi tilbage til under punkt 4a i dagsordenen.

Afslutning

Jeg vil slutte af med en stor tak til de mange sponsorer, der gjorde det muligt at udsætte de omtalte 10 dåer i april og også en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst gemytligt samvær – alt sammen til dåvildtets fremme.

Efter beretningen blev det drøftet, om der kan være en risiko for smitte fra hjortevildt til husdyr (kvæg). Aftenens foredragsholder, godsejer Birger Schütte, kunne fortælle, at han kun kendte til et enkelt og meget gammelt tilfælde af kvægtuberkulose overført fra hjortevildt til kvæg.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

Ad 3

Laugets kasserer, Kristian Thaagaard, fremlagde regnskabet, som var revideret og godkendt af laugets revisor. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen fra medlemmer og/eller lodsejere.

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens stillingtagen vedr. en evt. lokal jagttid på områdets dåvildt efter den frivillige fredningsperiodes udløb pr. 1. september 2016. Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen mandat til at arbejde for omtalte lokalfredning.

Årskontingenterne (100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for virksomheder/foreninger) forbliver uændret i 2014.

Ad 5

På valg til bestyrelsen var Leif Gade, Kristian Thaagaard, Tommi Andersen og Morten Balle (sidstnævnte ønskede ikke genvalg).

Valgt til bestyrelsen blev Leif Gade, Kristian Thaagaard, Tommi Andersen og Ole Havvig. Som suppleant valgtes Arne Sigvardsen.

Kurt Jensen blev genvalgt som revisor.

Ad 6

Spørgsmålet om påkørsel af dåkalve under græsslåning blev rejst. Det blev oplyst, at dåer ofte lægger deres nyfødte kalve samme steder, som rålam bliver lagt. En mulig løsning kan være at ”stresse” dåer og råer, så de holder deres afkom væk fra græsmarkerne i denne periode. Det kan evt. gøres ved aftenen før græsslåning at hænge snavset arbejdstøj (eller menneskehår i poser) op omkring markerne. En fremtidig mulighed kan være at udstyre traktorer med varmesøgende apparater, som kan advare føreren om aflagte kalve og lam.

--------------------------------

Efter generalforsamlingen fortalte godsejer Birger Schütte fra Eskær i Sydøstsalling om sine erfaringer med godsets dåvildtbestand, dens udvikling, udbredelse samt forvaltning (herunder jagt) af dådyrbestanden på godset og i områderne omkring.

Kristian Thaagaard

ref.

Dåvildtlauget er en realitet

29. februar 2012

Foreningen er en realitet

Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug voksede den 28. februar fra en lille arbejdsgruppe til en regulær forening.

Formålet er at tiltrække og fastholde de smukke, men også lidt sky dyr i den lokale natur.

– Vi er rigtig tilfredse med, at det er lykkedes at få stiftet en egentlig forening og jeg tænker, at opbakningen bare understreger seriøsiteten i arbejdet med at få en bestand op at stå, siger Leif Gade fra bestyrelsen.

Det en forening kan, som en arbejdsgruppe ikke magter, er dels at involvere flere naturinteresserede mennesker, dels at bidrage til at skabe en beskeden, men nødvendig økonomi.

– Nu er de første to mål nået og derfor kan vi fortsætte arbejdet, siger Leif Gade. Den stiftende generalforsamling stemte med små ændringer for de foreslåede vedtægter.

Bestyrelsen for Sydvesthimmerlands Dåvildtlaug består det næste år af Ole Pedersen, Morten Balle, Kristian Thaagaard, Anton Balle, Søren Villumsen, Tommi Andersen og Leif Gade.

Arne Sigvardsen blev 1. suppleant og Kurt Jensen blev valgt som revisor.

Bestyrelsen fordeler posterne på sit første møde den 8. marts (se under fanen "Om os")